Video

2 დავალება

  კომფლიქტს რომელზედაც მოგიყვებით მოხდა  ჩემს კლაში.ჩვენმა დამრიგებელმა გადაწყვიტა კლასი წაეყვანა ესკურსიაზე    კლასის ერთ ნაწილს სურდა წასვლა კინოში  მეორეს კი   თეატრში,აზრათა სხვადასხვაობამ გამოიწვია კლაში კომფლიქტი. კომფლიქტში ჩაერია დამრიგებელი რომ სიტუაცია გაენეიტრალებინა. მასწავლებელი დაელაპარაკა ბავშვებს და მათან მიახწია შეთანხმებას რომ ჯერ წასულიყვნენ თეატრში ერთად და შემდეგ კინოში.ბავშვებს ეს იდეა მოეწონათ და კლაში სიმშვიდემ დაისადგურა:):)

Video

3 დავალება

ლეო 13წ. გამხდარი, პატარა ბიჭია; როცა ის სათამაშოდ მოედანზე გადის, მას დიდი ბიჭები ხშირად ჩაგრავენ. ერთხელავ ლეომ ვერ მოითმინა და დიდ ბიჭებს უთხრა რომ ჩაგრავენ დაუშვებელია და ისინი იქცევიან როგორც გაუნათლებელი პრიმიტივები პასუხად დიდმა ბიჭებმა ლეო სასთიკად სცემს. ფიზიკური ძალადობას შესწრო ლეოს მეგობარი რომელიც ამ დროს შევიდა სათამშო მოედანზე და პატარა ბიჭის სცემის ფაქტს შესწრნენ მოზრდილებიც, რომელებიც მაღაზიადან სახლში ბრუნდებოდნენ შეკითხვები:

1.საჭიროა, რომ ლეოს მეგობრარი ჩაერიოს ჩხუბში? როგორ ?

საჭიროა,რომ ლეოს მეგობარი ჩაერიოს ჩხუბში და ეცადოს თავისი მეგობრის დაცვას,ასე დაპირისპირებულ მხარებს მოუწოდოს დაშოშმინებისკენ

2.საჭიროა, რომ მოზრდილები? ჩაერიონ ჩხუbში? როგორ ?
საჭიროა,რომ მოზრდილები ჩაერიონ ჩხუბში.დაელაპარაკონ ორივე მხარეს და შეარიგონ ისინი ერთმანეთს

3.სხვა რა გამოსავალს მოძებნიდით არსებული სიტუაციიდან?
სხვა ის გამოსავალია რომ ლეოს და დიდ ბიჭებს დაელაპარაკოს ნეიტრალური ადამიანი ლეოს მოუწოდოს რომ დიდი ბიჭენბისადმი გამოიჩინოს ზრდილობა,ხოლო დიდმა ბიჭებმა პატივი ცენ ლეოს და არ დაჩაგრომ

Video

1 დავალება

ori mezobeli ver rigdeba im RobesTan dakavSirebiT, romelic maT saxlebs erTmaneTisagan hyofs. erTi mezobeli Tvlis, rom aucilebelia Robis gamocvla, radgan arsebuli Robe moZvelda; mas surs, rom meore mezobelma gadaixados Robis gamocvlis safasuris naxevari. meore mezobeli aRiarebs, rom Robe ar aris karg mdgomareobaSi, magram ar surs Robis gamocvlasTan dakavSirebuli xarjebis nawilis dafarva. meore mezobeli miiCnevs, rom, Robis siZvelisda miuxedavad, is Tavis funqcias jer kidev asrulebs _ mezoblis ZaRls akavebs sakuTar ezoSi da ZaRli ver gadmodis mis baRSi. zogadad, meore mezobels ar moswaons, roca pirveli mezobeli sajarod iwonebs Tavs axali, ZviradRirebuli nivTebiT.

იმ მეზობელს რომელსაც სურს ღობის გამოცვლა, თავის თავზე უნდა აიღოს ღობესთან დაკავშირებული ხარჯები,ხოლო მეორე მეზობელმა რომელსაც არ სურს თანხის დადება ფიზიკური მუშაობით დაეხმაროს პირველ მეზობელს.

Video

რა უნდა გაკეთდეს სტერეოტიპების დასაძლევად?

ფიქსირებული შთაბეჭდილება ჯგუფის შესახებ, რომლის მეშვეობითაც ხდება მოცემული ჯგუფის კონკრეტული წევრების აღქმა. არსებობს სტერეოტიპები ეროვნების, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლების, რელიგიური ჯგუფების და სხვათა მიმართ. სტერეოტიპები შეიძლება იყოს როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი.

სტერეოტიპების დასაძლევად საჭიროა:

1.ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს საკუთარი სტერეოტიპები.
მანდ უნდა იცოდეს, რომ საკუთარი ინტერპრეტაციები შეიძლება იყოს როგორც სწორი, ასევე მცდარი, რომ ნებისმიერი ჯგუფის შიგნით  არსებობს ინდივიდუალური განსხვავებები.

2.თანამოაზრენი.
დაუახლოვდე ისეთ ადამიანებს რომელნიც ჩვენი ტანა მოაზრენი იქნებიან და მათან ერთად დავიწყოთ სტერეოტიპების მსხვრევა.

3.მივაწოდოთ ჩვენს გარშემო მყოფებს ინფორმაცია თუ  რა არის სტერეოტიპი.

4.ინტერნეტი.

გამოვიყენოთ ინტერნეტი ბლოგები,გვერდები ფეისბუქსზე,ფორუმებზე აქტიურობა  და სხვა.

5.სტერეოტიპების დასაძლევად მრავალი ტრენინგი და ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს.

მგნი ეს ყველაფერი უნდა დაგვეხმაროს სტერეოტიპების დანგრევაში.

იმედია მოგეწონათ;):)